diumenge, 25 de maig de 2014

On jo vix (VII). Sala d´espera.En una sala d'espera, repleta de gent, un pot distraure els nervis davant l'escassetat de notícies de l'estat del familiar, a qui, en eixos moments estan intervenint. Durant les llargues hores s'ha preguntat pel seu estat, i millor deixar eixe assumpte, ja que les respostes són parques, o són de tan poca gràcia que dissuadeixen de seguir en aqueix sentit. L'amabilitat, ací, es va quedar en la porta del carrer.

En la sala un ventall de tipus humans, alts, baixos, grossos.....

La monja encara que major, sembla moderna. Alguns la qualificarien de sor Citroën o monja yeyé, o siga, a la manera de Gracita Morales. Manté conversa amb qualsevol que se li pose a tir. Ups!!!. Aaag!!!. Perdó, a qualsevol germà que aquest a prop.

El policia nacional, jove i totalment transportat a la, per exemple, galàxia RGT-234, mitjançant l'aplicació instal·lada en el mòbil. Ho han cridat dues vegades i els seus veïns de sofà li han sacsat per a avisar-li de la trucada, amb veu de fartera, de la infermera.

- Senyora, per favor, em podria informar de l'estat de......

Allí, enmig del passadís, amb els braços en posició de pobre captaire d'informació està el parent. L´infermera (o ¿senyora de la neteja?) dóna mitja volta i allí queda el familiar amb els braços àdhuc oberts. Sera que no ha acabat el rés del parenostre?.

El senyor dels dos telèfons, sembla un camperol cazurro, però no sé. Es desembolica bastant bé. Encara que se li nota vergonyós, no parla, no pregunta, solament escolta, està atent.

Un jove, molt jove, està parlant amb la seua mare.

- Ma.. Ella és la culpable. Jo li vaig dir que bé. Ella s'obstina que som joves.

S'allunya i baixa el to. Li seguisc amb la mirada, parla i els posats són enèrgics. Està enfadat.

No m'hi havia adonat abans, hi ha una velleta en cadira de rodes, estranyament, cara a la paret. Observe .. Qui esta amb ella?. És la pacient?. Passen uns minuts i se li acosta un home de mitja edat i una adolescent. Estaven al meu costat preguntant per algú que hi ha dins. Dóna cabotades. Afirmant. L'home s'estira, inspira de forma ostensible i es dirigeix al mostrador. Al cap d'un moment apareix pel passadís, al que un cartell anuncia com a maternitat, algú amb pinta de metge, però sense bata.
Parlen. El presumpte metge té un to de veu audible.

- Està en observació. Haurem de consultar amb el psicòleg. Està estabilitzada i tranquil·la. Si volen passar …. Poden. Es queda aquesta nit.

En la sala solament pot estar un acompanyant per pacient. En aquest cas, no és així. Deduïsc que els que estan són, la velleta de la cadira de rodes, és l'àvia, la germana i els pares. Quan ix la mare, porta una borsa amb llavors rosa, i li'l mostra a l'àvia i germana. Concloc que són pastilles i el diagnostic, sobredosi.

Deduïsc que el pare és un tipus influent. La seua situació en la “sala d'espera” és del tot irregular. Quatre acompanyants. Poden entrar en la sala de reanimació. Poden veure al pacient. I fins i tot entren de dos en dos.

Són les sis de la vesprada. Fa deu hores que la van cridar. En aqueixes hores, a penes la informació que se li ha subministrat és:

- Està bé, en reanimació. No hi ha habitacions. Estem pendents que es desallotge alguna. No pot entrar en la zona de reanimació.

Trau el cap per la porta de cirurgia, ... una infermera?, senyora de la neteja? …

- Per favor, em podria….
- Sóc cirurgiana, no tinc informació senyor …

Una altra vegada em quede amb el braços en posició de captaire miserable.

Ja no observe res. La zona cerebral reivindicativa comença a calfarse.

Passa una hora. Les set. Apareix una infermera nova.

- Senyors !!!. No hi ha habitacions. Els pacients es quedaren aquesta nit en la sala de reanimació. Ara per la porta del fons del passadís els aniran cridant perquè puguen acomiadar-se del seu familiar. Demà a la set i mitjana podran venir i els donarem detalls de la situació. Gràcies.

Darrere d'aquella porta em trobe amb una llitera, en ella jau, pàl·lida i queixosa, la persona motiu de divertit dia en la “sala d'espera”.

És el principi d'un passadís, a mitja llum, la bombeta que il·lumina aqueix tram està apagada. Al costat una porta amb un cartell, “cambra bruta”. En la paret una ombra fosca. M'acoste. Una abella. Està pegada i morta.

Per a relaxar el malestar, dic:

- Caldrà cridar a l'ambulància. Pressent que hauràs de dormir amb un insecte.
- Sanitat per a tots.

------------------------------------

Donde yo vivo (VII). Sala de espera.


En una sala de espera, repleta de gente, uno puede distraer los nervios ante la escasez de noticias del estado del familiar, a quien, en esos momentos están interviniendo. Durante las largas horas se ha preguntado por su estado, y mejor dejar ese asunto, puesto que las respuestas son parcas, o son de tan poca gracia que disuaden de seguir en ese sentido. La amabilidad, aquí, se quedó en la puerta de la calle.

En la sala un abanico de tipos humanos, altos, bajos, gordos.....

La monja aunque mayor, parece moderna. Algunos la calificarían de *sor *Citroën o monja *yeyé, o sea, a la manera de *Gracita Morales. Mantiene conversación con cualquier que se le pongo a tiro. *Ups!!!. *Aaag!!!. Perdón, a cualquier hermano que este cerca.

El policía nacional, joven y totalmente transportado a la, por ejemplo, galaxia *RGT-234, mediante la aplicación instalada en el móvil. Lo han llamado dos veces y sus vecinos de sofá le han zarandeado para avisarle de la llamada, con voz de *fartera, de la enfermera.

- Señora, por favor, me podría informar del estado de......

Allí, en medio del pasillo, con los brazos en posición de pobre mendigo de información está el pariente. L´enfermera (o ¿señora de la limpieza?) da media vuelta y allí queda el familiar con los brazos aun abiertos. *Sera que no ha acabado el rezo del padrenuestro?.

El señor de los dos teléfonos, parece un campesino *cazurro, pero no sé. Se desenvuelve bastante bien. Aunque se le nota vergonzoso, no habla, no pregunta, solamente escucha, está atento.

Un joven, muy joven, está hablando con su madre.

- Mi.. Ella es la culpable. Yo le dije que bien. Ella se obstina que somos jóvenes.

Se aleja y baja el tono. Le sigo con la mirada, habla y los ademanes son enérgicos. Está enfadado.

No me había dado cuenta antes, hay una *velleta en silla de ruedas, extrañamente, cara a la pared. Observo .. Quién esta con ella?. Es la paciente?. Pasan unos minutos y se le acerca un hombre de media edad y una adolescente. Estaban a mi lado preguntando por alguien que hay dentro. Da *cabotades. Afirmando. El hombre se estira, inspira de forma ostensible y se dirige al mostrador. A la cabeza de un momento aparece por el pasillo, al que un cartel anuncia como maternidad, alguien con peine de médico, pero sin bata.
Hablan. El presunto médico tiene un tono de voz audible.

- Está en observación. Tendremos que consultar con el psicólogo. Está estabilizada y tranquila. Si quieren pasar …. Pueden. Se queda esta noche.

En la sala solamente puede estar un acompañante por paciente. En este caso, no es así. Deduzco que los que están son, la *velleta de la silla de ruedas, es la abuela, la hermana y los padres. Cuando sale la madre, trae una bolsa con entonces rosa, y se lo muestra a la abuela y hermana. Concluyo que son pastillas y el *diagnostic, sobredosis.

Deduzco que el padre es un tipo influyente. Su situación en la “sala de espera” es del todo irregular. Cuatro acompañantes. Pueden entrar en la sala de reanimación. Pueden ver al paciente. E incluso entran de dos en dos.

Son las seis de la tarde. Hace diez horas que la llamaron. En esas horas, a penas la información que se le ha suministrado es:

- Está bien, en reanimación. No hay habitaciones. Estamos pendientes que se desalojo alguna. No puede entrar en la zona de reanimación.

Saca la cabeza por la puerta de cirugía, ... una enfermera?, señora de la limpieza? …

- Por favor, me podría….
- Soy cirujana, no tengo información señor …

Otra vez me quedo con el brazos en posición de mendigo miserable.

Ya no observo nada. La zona cerebral reivindicativa empieza a *calfarse.

Pasa una hora. Las siete. Aparece una enfermera nueva.

- Señores !!!. No hay habitaciones. Los pacientes se quedaron esta noche en la sala de reanimación. Ahora por la puerta del fondo del pasillo los irán llamando porque puedan despedirse de su familiar. Mañana a la siete y mediana podrán venir y los daremos detalles de la situación. Gracias.

Detrás de aquella puerta me encuentro con una litera, en ella yace, pálida y quejosa, la persona motivo de divertido día en la “sala de espera”.

Es el principio de un pasillo, a media luz, la bombilla que ilumina ese tramo está apagón. Al lado una puerta con un cartel, “cámara sucia”. En la pared una sombra oscura. Me acerco. Una abeja. Está pegada y muerta.

Para relajar el malestar, dique:

- Habrá que llamar a la ambulancia. Presiente que tendrás que dormir con un insecto.
- Sanidad para todos.

El palanganer i l' orinal. - El palanganero y el orinal.

Quan veig que un paisà porta a la mà una ampolla d'aigua; tan bén arregladeta, amb precintes, segells, certificats i anàlisi (que cu...