dimecres, 20 de novembre de 2013

On jo vix. ( I )


Peñas Blancas
Les muntanyes són d'un verd tendre, el xàfec quasi diari manté una frescor que produeix l'efecte de brots permanents. Les lleres dels rius són solcs profundíssims per on discorren aigües braves. Estem a 1500 m.s.n.m. La temperatura habitual és de 17º a 23ºC.

Teulades d´Uralita
La ciutat té 70.000 habitants. No ho sembla, les cases, són en general d'una planta i amb teulada de planxes d´Uralita. Els carrers rectes, amb voreres plenes d'irregularitats i paranys per a maldestres com jo. Repletes de gent transitant, observant els aparadors i esquivant els reclams dels comerciants. La calçada sense cotxes aparcats, els pocs que hi ha i no estan circulant es troben en els “parqueaderos” (pàrquings de pagament), és una bona idea vetlar per la seguretat d'aqueixa inversió. La circulació és ràpida i els principals ocupants i usuaris de les vies són: els carretilleros, els taxi, les busetas (mini-busos) i les motos.

Taxi
El vianant ha d'estar, alhora, atent als obstacles de la vorera, veure els productes oferits en cada local, esquivar als transeünts que circulen en sentit contrari i vigilar els seus pertanyies. Açò últim em xoca, però és un consell dels quals ací viuen.


- Eres un giri.


Els passos de zebra estan per a no respectar-los, els conductors són així, un perill per al confiat vianant. És el seu codi de la circulació propi. La línia contínua o doble contínua, esta per a avançar. El stop és pare. I paren tots, menys les motos, eixes no, eixes es fiquen per onsevulla, sempre en un tris de provocar qualsevol accident.


Les gents, són en general, simpàtiques i atentes. El “amb molt gust” a manera de “que desitja vostè?. El “senyor” i el “vostè”, el “per a servir-li” o el “a les seues ordres”.

Davant d'una humil casa, algú t'ofereix una arepa i un xoriço a la brasa per 1000 pesos. 40 cèntims d'euro i beses el cel. O unes arepas de chócolo.

Repara rellotges
En cada cantonada un carret de dolços, un carret d´un repara rellotges, un neta botes, un kiosco amb rodes, o un artista del tall del mango i el coco,  presentat en el seu carret de dues rodes i d'humil fatxa.


La música, els vallenatos, a cada pas. I una infinitat de llocs on a 100 pesos el minut pots parlar per telèfon. Ningú té saldo, el telèfon serveix per a avisar que et volen parlar. En el local d'una mica més amunt, per 1000 pesos parles 10 minuts, per 40 cèntims d'euro.


Fa l'efecte que la gent viu el moment. Que amb la música, el passeig per la zona comercial, prendre un tinto (cafè), una empanada, un bunyol, un aiguardent, o una Pony-Malta.

Les petites taules dels estancs (barets) plenes de botelles de cervesa Poker, el bevedor va consumint, el cambrer servint, però per res retira “el cos del delicte (consum)”, no siga que a l'hora de cobrar el pagador est ennuvolat i perda el compte. A les dones sexis, els homes tafaners els van “parant boles”, és com un dia festiu. Tot en un ambient de bullanga.


Stop
Sabent la història de la Ciutat del Cacic, un pensa que aqueix ambient tracta d'oblidar que en qualsevol moment la terra pot semblar el mar. El record recent d'una ciutat devastada per unes sacsejades, per un onatge de la terra, on les cases que estaven en les crestes de les ones van quedar destruïdes, i les que van quedar en el fons de l'ona, àdhuc avui resisteixen.


El canvi permanent i imperceptible de la geografia terràqüia, té en la serralada andina, rica i majestuosa, un gran exemple d'activitat, plegant-se pel moviment de subducció de la placa de Nasca sota la Placa Sud-americana.


És, per a un senyoret espanyol, un bany d'humilitat. De conformar-se. L'alegria i la festa, tracta d'allunyar la pena, el dolor, la pobresa, l'explotació, la corrupció.


I les gents vivint, i sota els nostres peus els Andes septentrionals, com a ésser viu, dormint.


-------------------------------

Donde yo vivo. ( I )

Café - Platanos
Las montañas son de un verde tierno, el aguacero casi diario mantiene un frescor que produce el efecto de brotes permanentes. Los cauces de los ríos son surcos profundísimos por donde discurren aguas bravas. Estamos a 1500 m.s.n.m. La temperatura habitual es de 17º a 23ºC.

El carretillero
La ciudad tiene 70.000 habitantes. No lo parece, las casas, son por lo general de una planta y con tejado de planchas de Uralita. Las calles rectas, con aceras llenas de irregularidades y trampas para torpes como yo. Repletas de gente transitando, observando los escaparates y esquivando los reclamos de los comerciantes. La calzada sin coches aparcados, los pocos que hay y no están circulando se encuentran en los “parqueaderos” (parkings de pago), es una buena idea velar por la seguridad de esa inversión. La circulación es rápida y los principales ocupantes y usuarios de las vías son: los carretilleros, los taxi, las busetas (mini-buses) y las motos.

El peatón debe estar, a la vez, atento a los obstáculos de la acera, ver los productos ofrecidos en cada local, esquivar a los transeúntes que circulan en sentido contrario y vigilar sus pertenecías. Esto último me choca, pero es un consejo de los que aquí viven.


-        Eres un giri.


Los pasos de cebra están para no respetarlos, los conductores son así, un peligro para el confiado peatón.  Es su código de la circulación propio. La línea continua o doble continua, esta para adelantar. El stop  es pare. Y paran todos, menos las motos, esas no, esas se meten por doquier, siempre en un tris de provocar cualquier accidente. 


Las gentes, son por lo general, simpáticas y atentas. El “con mucho gusto” a modo de “¿que desea Ud.?. El “señor” y el “usted”, el “para servirle” o el “a sus órdenes”.


Delante de una humilde casa, alguien te ofrece una arepa y  un chorizo a la brasa por 1000 pesos. 40 céntimos de euro y besas el cielo.  O unas arepas de chócolo. 


El artista
En cada esquina un carrito de dulces, kiosco con ruedas, o un artista del corte del mango y el coco presentado en su carrito de dos ruedas y de humilde facha.


Mangos y cocos
La música, los vallenatos, a cada paso. Y un sinfín de lugares donde a 100 pesos el minuto puedes hablar por teléfono. Nadie tiene saldo, el teléfono sirve para avisar que te quieren hablar. En el local de un poco más arriba, por 1000 pesos hablas 10 minutos, por 40 céntimos de euro.


Da la impresión que la gente vive el momento. Que con la música, el paseo por la zona comercial, tomar un tinto (café), una empanada, un buñuelo, un aguardiente, una Pony-Malta. Las pequeñas mesas de los estancos (barecitos) llenas de botellas de cerveza Poker, el bebedor va consumiendo, el camarero sirviendo, pero para nada retira “el cuerpo del delito (consumo)”, no sea que a la hora de cobrar el pagador este nublado y pierda la cuenta. A las mujeres sexis, los hombres mirones les van “parando bolas”, es como un día festivo. Todo en un ambiente bullicioso. 


Casa tipica
Sabiendo la historia de la ciudad del cacique, uno piensa que ese ambiente trata de olvidar que en cualquier momento la tierra puede parecer el mar. El recuerdo reciente de una ciudad devastada por unas sacudidas, por un oleaje de la tierra, donde las casas que estaban en las crestas de las olas quedaron destruidas, y las que quedaron en el fondo de la ola, aun hoy resisten.


El cambio permanente e imperceptible de la geografía terráquea, tiene en la cordillera andina, rica y majestuosa, un gran ejemplo de actividad, plegándose por el movimiento de subducción de la placa de Nazca debajo de la Placa Sudamericana. 


Es, para un señorito español, un baño de humildad. De conformarse. La alegría y la fiesta, trata de alejar la pena, el dolor, la pobreza, la explotación, la corrupción.


Y las  gentes viviendo, y bajo nuestros pies los Andes septentrionales, como ser vivo, durmiendo.El palanganer i l' orinal. - El palanganero y el orinal.

Quan veig que un paisà porta a la mà una ampolla d'aigua; tan bén arregladeta, amb precintes, segells, certificats i anàlisi (que cu...