dilluns, 2 de maig de 2011

La senyora visita el seu poble
Ix per la porta principal la carrossa de la Puríssima Xiqueta, està tota rodejada de flors. Fora una multitud espera per a incorpora-se a les files de la processó.  Solten unes carcasses que retrunyen en el cel blau -encara sort-  i les huit campanes  re-voltegen, tot,  anunciant que la Senyora visita el seu poble.Mentres la Puríssima és passejada per Benissa sencera, em sent davant del retaule on fa un moment estava la patrona entronitzada. Paraula repetida any rere any. Entronitzada.

Que paraula millor que tron, per a anomenar el que és la nostra església. No en va, cridem a la Senyora, Mare, Reina i patrona nostra.

A l'observar buida la gran fornícula central, queda deslluït el retaule de pa d'or, sense la llum central, la que projecta la Puríssima Xiqueta.Els bancs, fa un moment plens de festeres i festers, han quedat buits, només queden persones majors, elles esperen allí que torne la Xiqueta.

Retrunyen com en una gran cova les veus dels pocs presents. El so en com d'un lloc buit i fred.

   -  Torna Xiqueta, torna al teu tron. Falten la teua llum i la teua calor.

Les campanes tornen a voltejar, totes, anuncien que la Puríssima esta fent el seu passeig anual, visitant, com a Reina, les seues possessions, repartint dons i beneficis. Beneint cada racó i cada llar oberta. Repartint paciència i esperança a cada impedit i malalt que no pot acompanyar-la.

Des del meu banc, esperant que torne del seu passeig María, en la carrossa de flors on l'han instal·lat. Mire cap al cor i veig que  les portes dels reixats estan oberts i en eixe moment entra la creu processional, preludi i avançada de la humanitat benissera, que torna amb la Mare  Xiqueta, i comença a ocupar el presbiteri, es van col·locant allí, per a estar prop del reliquiari de la Xiqueta i tocar-la quant passe.

Apareix, ja esta ací, trons de carcassa. Entra en l'església, aplaudiments, vives. José Ciutat a l'òrgan la rep entonant el, Ave, Ave, Ave Maria …., aplaudiments, ... ja va arribar.

Tots amb l'emoció que pujarà, ritual emocionant.  Se'n va al seu tron, és el moment, és l'hora de donar gràcies per la seua visita, la seua benedicció.  El pare Jordi, l'arreplega, la trasllada, ….. toca-la, toca-la, bes ,bes.  Crit “Vixca la Purissima Xiqueta” , “Vixca la nostra Patrona”  ……….”.I del pit de tot fill de Benissa ixca fort i vibrant este crít" … Vixca la Puríssima Xiqueta”.
Ja puja, adéu María, Xiqueta, “..la Mare, i Reina dels bons Benissers”…

Els meus ulls s'esborrallen, una plora corre per la meua galta,

    -   Mare de Deu, Ajudam.

…”i en protesta de tots els agravis…”.

Ja  va arribar, ja esta descansant en el seu pedestal, aplaudiments tancats, vives.

Xiqueta, beneïx al teu poble, intercedix per ell.

El teu poble, de dones i d'hòmens que volen salut, treball, pau. Això va ser durant trenta minuts el crit del teu poble.

Això, Senyora, t'ha demanat Benissa en la teua visita.LA SEÑORA VISITA SU PUEBLO

Sale por la puerta principal la carroza de la Puríssima Xiqueta, está toda rodeada de flores. Fuera una multitud espera para incorporare a las filas de la procesión.  Sueltan unas carcasas que retumban en el cielo azul -menos mal-  y las ocho campanas  revoltean, todo,  anunciando que la Señora va a visitar su pueblo.Mientras la Puríssima es paseada por Benissa entera, me siento ante el retablo donde hace un momento estaba la Patrona entronizada. Palabras repetidas año tras año. Entronizada.

Que palabra mejor que trono, para nombrar lo que es nuestra iglesia. No en vano, llamamos a la Señora, Madre, Reina i Patrona nuestra.

Al observar vacía la gran hornacina central, queda deslucido el retablo de pan de oro, sin la luz central, la que proyecta la Puríssima Xiqueta.Los bancos, hace un momento llenos de festeras y festeros, han quedado vacíos, solo quedan personas mayores, ellos esperan allí a que vuelva la Xiqueta.

Retumban como en una gran cueva las voces de los pocos presentes. El sonido en como de un sitio vacío y frío.

   -  Vuelve Xiqueta, vuelve a tu trono. Faltan tu luz y tu calor.

Las campanas vuelven a voltear, todas, anuncian que la Puríssima esta haciendo su paseo anual, visitando, como Reina, sus posesiones, repartiendo dadivas y beneficios. Bendiciendo cada rincón y cada hogar abierto. Repartiendo paciencia y esperanza a cada impedido y enfermo que no puede acompañarla.

Desde mi banco, esperando que vuelva de su paseo María, en la carroza de flores donde la han instalado. Miro hacia el coro y veo que  las puertas de las cancelas están abiertas y en ese momento entra la cruz procesional, preludio y avanzadilla de la humanidad benissera, que vuelve con la Madre  Xiqueta, y empieza a ocupar el presbiterio, se van colocando allí, para estar cerca del relicario de la Xiqueta y tocarla cuado pase.

Aparece, ya esta ahí, truenos de carcasa. Entra en la iglesia, aplausos, vivas. José Ciudad al órgano la recibe entonando el, Ave, Ave, Ave María …., aplausos, ... ya llegó. 
Todos con la emoción de que va a subir, ritual emocionante.  Se va a su trono, es el momento, es la hora de dar gracias por su visita, su bendición.  El padre Jordi, la recoge, la traslada, ….. tócala, tócala, beso ,beso.  Grito “Vixca la Purissima Xiquetq” , “Vixca la Nostra Patrona”  ……….”.y del pit de tot fill de Benissa ixca fort i vibrant este crit … Vixca la Puríssima Xiqueta”.

Ya sube, adiós María, Xiqueta, “Mare, Reina i patrona dels bons Benissers”…Mis ojos se emborronan, una lagrima corre por mi mejilla,

    -   Mare de Deu, Ajudam.

…”i en protesta de tots el agravis…”.

Ya  llegó, ya esta descansando en su pedestal, aplausos cerrados, vivas.

Xiqueta, bendice a tu pueblo, intercede por él.

Tu pueblo, de mujeres y de hombres que quieren salud, trabajo, paz. Eso fue durante treinta minutos el grito de tu pueblo.

Eso, Señora, te ha pedido Benissa en tu visita.


El palanganer i l' orinal. - El palanganero y el orinal.

Quan veig que un paisà porta a la mà una ampolla d'aigua; tan bén arregladeta, amb precintes, segells, certificats i anàlisi (que cu...