dilluns, 19 de setembre de 2011

Enfront de la repressió als crítics. Llibertat d'opinió i informació independent.

L'execució de la família reial francesa va provocar un recrudescència de la censura i la suspensió temporal de la premsa: el rei Carles IV d'Espanya va prohibir la publicació de tota la premsa excepte els periòdics oficials el 24 de febrer de 1791.

Tenia clar Carles IV que,  donar detalls i informació als espanyols li podia costar el cap. Millor que els espanyols llegiren en la premsa comunicats oficials, més sans i més cuinats, era, bromur,  per a tots.

La crítica favorable, siga cap a mi o cap al polític en exercici, s'emmarca i penja en els murs del lloat i ventrut satisfet. La crítica i la denúncia de fets o actuacions meues o del  polític en exercici, produïxen indefectiblement, com a mínim,  prevenció davant del gosat subjecte que s'atrevix a manifestar la seua opinió o transmetre una notícia sense la redacció i benedicció de l'aparell creat a este efecte, que són els gabinets de premsa. Els gabinets de premsa  poden ser molt variats, des del d'un autor teatral, de l'associació del card espigat, de la lliga antibadall, o la de la Institució Qual, etc.

Hui la premsa escrita i la desafiadora i generalitzada premsa electrònica, els blogs i la premsa gratuïta han trastornat el tradicional format, el qual deteriorava últimament amb la desaparició  de corresponsals i la publicació de notícies amb la firma “de la redacció”, i que no eren una altra cosa que comunicats de premsa d'institucions, partits, sindicats, etc. i que podríem arribar a qualificar com “premsa orientada”.
 
Els periòdics en el seu afany, com tota empresa, de la generació de beneficis, van optar per la publicació de la notícia elaborada per l'interessat, en detriment de la labor periodística i la notícia amb tots els matisos.  Alguns periòdics en els suplements comarcals són prova d'això.

Des de fa algun temps, gràcies a la infinitat de possibilitats que oferix la Xarxa, la proliferació de periòdics digitals i els blogs, s'ha generat i dinamitzat la informació plural i pròxima, creant opinió, i opinió informada, gràcies a les possibilitats de contrastar que oferix Internet.
A Benissa, el veterà Infobenissa amb la seua informació, i el seu apartat Blogs de Benissa, han dinamitzat l'opinió i inquietud dels benisseros en múltiples i variats temes. La transformació del blog Apuntes sobre Benissa en el mig d'informació local Benissa Digital-Calp Digital-Teulada-Moraira Digital, ha despertat a Benissa i poblacions veïnes un creixent interés frescor i actualitzada informació.

 
La participació en els mitjans mencionats, per mitjà d'articles d'opinió o columnistes fixos que introduïxen arguments en el debat d'idees d'una societat, els quals són firmats amb el seu nom, reflectix el punt d'implicació en la nostra dinàmica social.

Pedro J. Ramirez y Agatha Ruiz
Però una vegada sobre la taula l'anterior, caldrà advertir els actors polítics o responsables d'institucions societats i ciutadans en general que els mitjans i el blogs, com a reflex d'opinions i informació, tenen tot el dret a l'opinió i difusió d'idees, a la independència, a la llibertat  i l'absència de censura, represàlia o amenaces vetlades que puguen coartar o mediatitzar l'opinió.

Juan Luis Cebrian - El Pais
Opine que els mitjans digitals han d'allunyar-se de la seua actual dinàmica de ser gasetes oficials dels ajuntaments, ja que açò produïx un clientelisme que coarta al mig i ho allunya del seu verdader fi, i és el d'informar veraçment, arreplegant la notícia tal com és i no com se l'escriu el gabinet de premsa de torn.

I  em repetisc: “Tenia clar Carles IV que …. li podia costar el cap. Millor, que els espanyols llegiren en la premsa comunicats oficials “.
Frente a la represión a los criticos. Libertad de informació e información independiente.


La ejecución de la familia real francesa provocó un recrudecimiento de la censura y la suspensión temporal de la prensa: el rey Carlos IV de España prohibió la publicación de toda la prensa salvo los periódicos oficiales el 24 de febrero de 1791.

Familia de Carlos IV
Tenía claro Carlos IV que,  dar detalles e información a los españoles le podía costar la cabeza. Mejor pues, que los españoles leyeran en la prensa comunicados oficiales, más sanos y más cocinados, era, bromuro pues,  para todos.

La crítica favorable, sea hacia mi o hacia el político en ejercicio, se enmarca y cuelga en los muros del alabado y orondo satisfecho. La crítica y la denuncia de hechos o actuaciones mías o del  político en ejercicio, producen indefectiblemente, como mínimo,  prevención ante el osado sujeto que se atreve a manifestar su opinión o transmitir una noticia sin la redacción y bendición del aparato creado al efecto, que son los gabinetes de prensa. Los gabinetes de prensa  pueden ser variopintos, desde el de un autor teatral, de la asociación del cardo espigado, de la liga anti-bostezo, o la de la Institución Cual, etc.

Juan Luis Cebrian - El Pais
Hoy la prensa escrita y la desafiante y generalizada prensa electrónica, los blogs y la prensa gratuita han trastocado el tradicional formato, el cual venía deteriorándose últimamente con la desaparición  de corresponsales y la publicación de noticias con la firma “De la redacción”, y que no eran otra cosa que comunicados de prensa de instituciones, partidos, sindicatos, etc. y que podríamos llegar a calificar como “prensa orientada”.

Los periódicos en su afán, como toda empresa, de la generación de beneficios, optaron por la publicación de la noticia elaborada por el interesado, en detrimento de la labor periodística y la noticia con todos los matices.  Algunos periódicos en los suplementos comarcales,  son prueba de ello.

Desde hace algún tiempo, gracias a la infinidad de posibilidades que ofrece la Red, la proliferación de periódicos digitales y los blogs, se ha generado y dinamizado la información plural y cercana, creando opinión, y opinión informada, gracias a las posibilidades de contrastar que ofrece Internet.


En Benissa, el veterano Infobenissa con su información, y su apartado Blogs de Benissa, han dinamizado la opinión e inquietud de los benisseros en múltiples y variados temas. La transformación del blog Apuntes sobre Benissa en el medio de información local Benissa Digital-Calpe Digital-Teulada-Moraira Digital, ha despertado en Benissa y poblaciones vecinas un creciente interés por la frescura actualizada información.


La participación en los medios mencionados, por medio de artículos de opinión o columnistas fijos que introducen argumentos en el debate de ideas de una sociedad, los cuales son firmados con su nombre, refleja el punto de implicación en nuestra dinámica social.

Pero una vez puesto sobre la mesa lo anterior, habrá que advertir a los actores políticos o responsables de instituciones sociedades y ciudadanos en general que los medios y lo blogs, como reflejo de opiniones e información, tienen todo el derecho a la opinión y difusión de ideas, a la independencia, a la libertad  y la ausencia de censura, represalia o amenazas veladas que puedan coartar o mediatizar la opinión.

Pedro J. Ramirez - El Mundo y Agatha Ruiz
Opino que los medios digitales deben alejarse de su actual dinámica de ser gacetas oficiales de los Ayuntamientos, ya que esto produce un clientelismo que coarta al medio y lo aleja de su verdadero fin, y es el de informar verazmente, recogiendo la noticia tal como es y no como se la escribe el gabinete de prensa de turno.

Y  me repito: “Tenía claro Carlos IV que …. le podía costar la cabeza. Mejor pues, que los españoles leyeran en la prensa comunicados oficiales “.

El palanganer i l' orinal. - El palanganero y el orinal.

Quan veig que un paisà porta a la mà una ampolla d'aigua; tan bén arregladeta, amb precintes, segells, certificats i anàlisi (que cu...