dimarts, 30 de desembre de 2014

En falten tres.

Falten tres obres en l'exposició que s'ha organitzant entorn de la figura del pintor benissero Benito Puig. Una mostra de tota la seua obra que es va inaugurar el 19 de desembre en el Centre d´Art Taller d´Ivars, fins el 11 de gener.

Davant la petició de la col·laboració de totes aquelles persones que tingueren obres de l'artista benissero perquè les cediren temporalment per a formar part d'aquesta exposició, vaig autoritzar la cessió de les mateixes per a l'esdeveniment.

Desgraciadament les mateixes no estan en l'exposició.

Per açò, aqui en el meu blog, permeteu-me que faça una prolongacio del Centre d´Art Taller d´Ivars, i expose les mateixes.
  Bodegón


 Des de Berdica


Calvari de Gata 

Tema relacionat:  Els tovallons del bar.


(vull aclarir que la Concejalia de Cultura no té cap responsabilitat en l'absència d'aquestes obres, és una qüestió d'àmbit personal).-------------------------------------

Faltan tres.

Faltan tres obras en la exposición que se ha organizando en torno a la figura del pintor benissero Benito Puig. Una muestra de toda su obra que se inauguró el 19 de diciembre en lo Centro d´Arte Taller d´Ivars, hasta el 11 de enero.

Ante la petición de la colaboración de todas aquellas personas que tuvieran obras del artista benissero para que las cedieran temporalmente para formar parte de esta exposición, autoricé la cesión de las mismas para el acontecimiento.

Desgraciadamente las mismas no están en la exposición.

Por eso, aqui en mi blog, permitidme que haga una prolongacion del Centre d´Art Taller d´Ivars, y exponga las mismas.
  Bodegón


 Desde Berdica


Calvario de Gata 

Tema relacionado :  Las servilletas del bar.

(quiero aclarar que la Concejalia de Cultura no tiene ninguna responsabilidad en la ausencia de estas obras, es una cuestión de ámbito personal).

El palanganer i l' orinal. - El palanganero y el orinal.

Quan veig que un paisà porta a la mà una ampolla d'aigua; tan bén arregladeta, amb precintes, segells, certificats i anàlisi (que cu...