divendres, 9 de setembre de 2016

El respecte al polític. El respeto al politico.


Com a declaració de principis diré que, tota persona mereix que es respecten les seues idees i manifestacions, sempre que aquestes no se surten de les costures que estableixen les lleis.
 
Estic convençut que el comú dels espanyols hem adquirit un hàbit cap als representants públics, insultant i desconfiat, i que apliquem en qualsevol moment i a qualsevol persona, polític o carnisser, sense valorar el grau de mereixement del qualificatiu. En principi se li dóna el més gran i ofensiu, i després, poques vegades, es rebaixa.

Però falla alguna cosa entre nosaltres, o no entenem l'actitud que els polítics practiquen després d'una picabaralla. Mirant l'assumpte sembla com un codi de cavallers.

A l'hemicicle del parlament, des de les poltrones o des de la tribuna, s'aboquen paraules, frases, acusacions, amenaces i denúncies, algunes d'escandalosa actualitat i certes, ia l'estona, després de feridores cornades, els verros es van a menjar junts, o se'ls veu en animada conversa i entre somriures.

Ens xoca i molt. Com poden separar les seves diferències en l'activitat política, de l'activitat personal ?.

Recorde un Alfonso Guerra feridor i insultant a la tribuna contra Adolfo Suárez, en el paper de poli dolent i Felipe González en el de poli bo.

Després es van a menjar a Lhardy, Los Galayos, Botín, La Ampla o l'Ateneu. Les seues taules han servit d'aixopluc durant anys a diputats, secretaris, subdirectors, ministres i aspirants a polítics. Pactes i traïcions s'han forjat entre cullerades de cuits, calls, sopes i viandes variades.

No passa així en la política local. Aquí, en aquest àmbit, la crítica àcida cap a un polític és rebuda per aquest i la seua clac com si a la mare d'algun es mentarà. El crític passa a la llista d'enemics, i els enemics ni aigua.

De què va això, Vicent ?.

Doncs tan senzill, com respectar i ser respectat.

El polític és el primer que ha de respectar. I respectar en l'ampli sentit de la paraula. No respecta, quan incompleix el seu programa i les seves promeses. Quan tergiversa a favor seu, pensant que els administrats ens mamem el dit. Quan promet, tan sols per acontentar al ciutadà que ho aborda al carrer. No respecta, quan odia, li retira la paraula, posa traves, o pitjor encara que es mofa en privat d'algun dels seus administrats.

Després de la corrupció, el respecte al ciutadà en el sentit en què he exposat, és el segon gran pecat dels polítics "locals".

Si vols respecte, compleix promeses, no menteixis i tracta per igual als pilotes i als crítics àcids.

Difícil exercici per a aquests mediocres polítics aficionats, encara que porten 20 anys exercint.


 --------------------------------------------
 
El respeto al politico.


Como declaración de principios diré que, toda persona merece que se respeten sus ideas i manifestaciones, siempre que estas no se salgan de las costuras que establecen las leyes.

Dicho lo anterior, todas aquellas manifestaciones y opiniones sobre las personas, por muy duras que sean y que no contravengan la mencionadas leyes, será responsabilidad del que las manifieste, hacerlas menos duras y ofensivas, o más corrosivas y punzantes.

Estoy convencido que el común de los españoles hemos adquirido un hábito hacia los representantes públicos, insultante y desconfiado, y que aplicamos en cualquier momento y a cualquier persona, político o carnicero,  sin valorar el grado  de merecimiento del calificativo.  En principio se le da el más grande y ofensivo, y después, pocas veces, se rebaja.

Pero falla algo entre nosotros, o no entendemos la actitud que los políticos practican después de un rifirrafe. Mirando el asunto parece como un código de caballeros.

En el hemiciclo del parlamento, desde las poltronas o desde la tribuna, se vierten palabras, frases, acusaciones, amenazas  y denuncias, algunas de escandalosa actualidad y ciertas, y  al rato, después de hirientes cornadas,  los verracos  se van a comer juntos, o se les ve en animada charla y entre sonrisas.

Nos choca y mucho. ¿Cómo pueden separar sus diferencias en la actividad política, de la actividad personal?. 

Recuerdo un Alfonso Guerra hiriente e insultante en la tribuna contra Adolfo Suarez, en el papel de poli malo y Felipe González en el de poli bueno. 

Después se van  a comer Lhardy, Los Galayos, Botín, La Ancha o el Ateneo. Sus mesas han servido de cobijo durante años a diputados, secretarios, subdirectores, ministros y aspirantes a políticos. Pactos y traiciones se han fraguado entre cucharadas de cocidos, callos, sopas y viandas variadas.

No sucede así en la política local. Aquí, en este ámbito, la crítica acida hacia un político es recibida por este y su clac como si a la madre de alguno se mentara. El crítico pasa a la lista de enemigos, y a los enemigos ni agua.

¿De qué va esto, Vicent?.

Pues tan sencillo, como respetar y ser respetado. 

 

El político es el primero que debe respetar. Y respetar en el amplio sentido de la palabra. No respeta, cuando incumple su programa y sus promesas. Cuando tergiversa a su favor, pensando que los administrados nos chupamos el dedo. Cuando promete, tan solo por contentar al ciudadano que lo aborda en la calle. No respeta, cuando odia, le retira la palabra, pone trabas, o peor aun cuando se mofa en privado de alguno de sus administrados. 

 

Después de la corrupción, el respeto al ciudadano en el sentido en que he expuesto, es el segundo gran pecado de los políticos “locales”. 

 

Si quieres respeto, cumple promesas, no mientas y trata por igual a los pelotas y a los críticos ácidos. 

 

Difícil ejercicio para estos mediocres politicos aficionados, aunque lleven 20 años ejerciendo.

El palanganer i l' orinal. - El palanganero y el orinal.

Quan veig que un paisà porta a la mà una ampolla d'aigua; tan bén arregladeta, amb precintes, segells, certificats i anàlisi (que cu...