dijous, 22 de desembre de 2011

CREAMA. Consorci per a la Reactivació Econòmica i l'Activitat de la Marina Alta.                                                Este matí, em vaig trobar amb una parella de la Guàrdia Civil i un policia local, estos miraven atentament a un grup d'unes 50 persones, jóvens , amb pancarta i cartells, davant la seu del CREAMA a Xàbia.

La primera idea va ser:
-   Quant de temps, Vicent.  Alguna tenim també en el nostre haver-hi. Reivindicacions justes, desoïdes pels nostres polítics, en el teu cas de l'Ajuntament de Benissa. 
  -       No vos podeu queixar, que treballeu en una empresa que no fa fallida i a més no vos mateu a treballar.

Esta clar que en els temps de crisi, tots a mirar els treballadors públics, i en temps de bonança, ningú vol saber res dels sous miserables d'eixos empleats i llocs de treball, desitjats fea poc de temps.

Mire atentament amb els meus ulls, borrosos i diplopics, i conec alguns dels manifestants, m'acoste i demanen la meua firma de suport.  Són els treballadors del CREAMA, que es manifesten, perquè les seues nomines no han sigut liquidades des d'octubre.
El CREAMA, segons s'informa en la seua pròpia pàgina,  es va crear l’any 1994 i està integrat pels Ajuntaments de Benissa, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, Xàbia, Ondara, Pedreguer, Teulada-Moraira, El Verger i Pego, a més de la Diputació d’Alacant, la Generalitat Valenciana, l’IMPIVA, l’INEM i el SERVEF.

El Creama és una entitat dinamitzadora de l’activitat econòmica i social de la Marina Alta. Assessoren a la gent que vol crear un nou negoci o empresa; busquen  vies de finançament per invertir, a través d’ajudes públiques o privades; gestione  recursos europeus per promoure nous llocs de treball i atendre tots els col·lectius necessitats; donen  formació per afavorir la inserció social i laboral; oferixen  serveis del SERVEF com a Centre Associat per apropar l’administració al ciutadà; i fomenten  la creació de nous jaciments d’ocupació per donar oportunitats a més gent.

No se perquè, però tot l'anterior em sona a una necessitat molt actual, recuperació de l'activitat, ajuda per a la creació de nous llocs de treball, formació …. No és ara quan estem necessitats d´açò?. Llavors, que és el que estan fent els ajuntaments consorciats?. Es comprometen i ara tallen l'aixeta. I la Generalitat (en ruïna total) Valenciana?. Estaria molt bé, si no afectés persones i famílies, les quals viuen del seu treball, de la seua ajustà i minsa nomina. I el foment de l'activitat i la recuperació …?

En dies passats se sentia quelcom paregut del MACMA.

Calp amortitza més de cent llocs de treball.

El Govern Valencia no te un penyater euro. On estan els diners?

Què passa?, ja no hi ha les necessitats que van provocar la creació d'estos organismes?. No.  Justo ara?. Amb una de les majors crisis dels últims trenta anys.

Durant anys, he vist, que, amb la constitució de les noves corporacions locals, els regidors amb delegació i amb pes, han enfortit aquell  departament o sector que els ha tocat en sort. I per descomptat, la plantilla a les seues ordes, es va incrementar.  Però, l'increment no es va fer a costa d'una reestructuració de la plantilla, sinó en un augment de la mateixa. 

Els consorcis, mancomunitats i altres organismes, si bé, en un principi es van crear per les necessitats observades, amb el temps han anat creixent, assumint competències i consideri que complint amb els fins per als que van ser creats. En tot cas, seran els consorciats els que sabran de l'efectivitat i conveniència de mantindré este organisme.  Els edils components de l'assemblea de consorciats, hauran de saber l'estat i balanç del consorci. Esperi que no s'hagen dedicat a l'assistència dels juntes, sense assabentar-se de les activitats.

 
És una llàstima, que, a fi de quadrar el Pressupost, tallen aixetes, i estrangulen l'economia familiar dels professionals que es dediquen a l'assessorament d'aquells que volen eixir avant,  i amb això enforteixen, creen o ajuden, a que en esta comarca es genere treball, riquesa, etc., minimitzant l'impacte d'esta crisi, que els polítics no s'atrevixen a tallar, perquè això seria enfrontar-se al lobby econòmic.

És molt fàcil la recepta que han prescrit els nostres polítics: retall salarial per als empleats públics (nivell adquisitiu que ja no recuperaran), i liquidació d'organismes, consorcis i mancomunitats.

Més els valdria ser més creatius i començar per minvar les seues nòmines i renunciar a pagues extra, fer ús del servici públic de transports, o desplaçar-se en vehicles menys ostentosos.  Renunciar a emoluments i dietes, invitacions, àgapes d'inauguració.  Deixar els mòbils quiets i que al protocol li afluixen els honors i lloes, ja que ells són servidors voluntaris del poble.

I als treballadors del CREAMA, paguen-los senyors, encara que tinguen les seues excel·lències cobrar les seues simbòliques nomines més tard, o mai.

_________________________________

CREAMA. Consorcio para la Reactivación Económica y la Actividad de la Marina Alta.

Esta mañana, me encontré con una pareja de la Guardia Civil y un policía local, estos miraban atentamente a un grupo de unas 50 personas, jóvenes , con pancarta y carteles, delante de la sede del CREAMA de Xàbia.

La primera idea fue:

-        Cuanto tiempo, Vicent.  Alguna tenemos también en nuestro haber. Reivindicaciones justas, desoídas por nuestros políticos, en tu caso del Ayuntamiento de Benissa.
-        No os podeis quejar, que trabajáis en una empresa que no quiebra y además no os matáis a trabajar.

Esta claro que en los tiempos de crisis, todos a mirar a los trabajadores públicos, y en tiempo de bonanza, nadie quiere saber nada de los sueldos miserables de esos empleados y puestos de trabajo, deseados hacia poco tiempo.

Miro atentamente con mis ojos, borrosos y diplopicos, y conozco algunos de los manifestantes, me acerco y piden mi firma de apoyo.  Son los trabajadores del CREAMA, que se manifiestan, porque sus nominas no han sido liquidadas desde octubre.

El CREAMA, según se informa en su propia página,  se creó el año 1994 y está integrado por los Ayuntamientos de Benissa, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, Xàbia, Ondara, Pedreguer, Teulada, El Verger y Pego, además de la Diputación de Alicante, la Generalitat Valenciana, el IMPIVA, el INEM y el SERVEF.

El Creama es una entidad dinamizadora de la actividad económica y social de la Marina Alta. Asesoran a la gente que quiere crear un nuevo negocio o empresa; buscan  vías de financiación para invertir, a través de ayudas públicas o privadas; gestiona  recursos europeos para promover nuevos puestos de trabajo y atender todos los colectivos necesitados; dan formación pora favorecer la inserción social y laboral; ofrecen  servicios del SERVEF como Centro Asociado para acercar la administración al ciudadano; y fomentan  la creación de nuevos yacimientos de empleo por dar oportunidades a más gente.


No se porque, pero todo lo anterior me suena a una necesidad muy actual, recuperación de la actividad, ayuda para la creación de nuevos puestos de trabajo, formación …. ¿No es ahora cuando estamos necesitados de todo esto?. Entonces, ¿que es lo que están haciendo los ayuntamientos consorciados?. Se comprometen y ahora cortan el grifo. ¿Y la Generalitat (Ruina Total) Valenciana?. Estaría muy bien, si no afectase a personas y familias, las cuales viven de su trabajo, de su ajustada y exigua nomina.   ¿Y el fomento de la actividad y la recuperación …?

En días pasados se oia algo parecido del MACMA.

Calp amortiza más de cien puestos de trabajo.

El Gobierno Valenciano no tiene un puñetero euro. ¿Donde están el dinero?

¿Qué pasa?, ya no hay las necesidades que provocaron la creación de estos organismos?. No.  ¿Justo ahora?. Con una de las mayores crisis de los últimos treinta años.

Durante años, he visto, que, con la constitución de las nuevas corporaciones locales, los concejales con delegación y con peso, han fortalecido aquel  departamento o sector que los ha tocado en suerte. Y por supuesto, la plantilla a sus órdenes, se incrementó.  Sin embargo, el incremento no se hizo a costa de una reestructuración de la plantilla, sino en un aumento de la misma. 

Los consorcios, mancomunidades y otros organismos, si bien, en un principio se crearan por las necesidades observadas, con el tiempo han ido creciendo, asumiendo competencias y considero que cumpliendo con los fines para los que fueran creados. En todo caso, serán los consorciados los que sabrán de la efectividad y conveniencia de mantener este organismo.  Los ediles componentes de la asamblea de consorciados, deberán saber el estado y balance del consorcio. Espero que no se hayan dedicado a la asistencia de los juntas, sin enterarse de las actividades.

Es una lástima, que, con el fin de cuadrar el Presupuesto, corten grifos, y estrangulen la economía familiar de los profesionales que se dedican al asesoramiento de aquellos que quieren salir adelante,  y con eso fortalecer, crean o ayudan, a que en esta Comarca se genere trabajo, riqueza, etc., minimizando el impacto de esta crisis, que los políticos no se atreven a cortar, porque eso sería enfrentarse al lobby económico.

Es muy fácil la receta que han prescrito los nuestros políticos: recorte  salarial para los empleados públicos (nivel adquisitivo que ya no recuperarán), y liquidación de organismos, consorcios y mancomunidades.

Más les valdría ser más creativos y empezar por menguar sus nóminas y renunciar a pagas extra, hacer uso del servicio público de transportes, o desplazarse en vehículos menos ostentosos.  Renunciar a emolumentos y dietas, invitaciones, ágapes de inauguración.  Dejar los móviles quietos y que al protocolo le aflojan los honores y loas, ya que ellos son servidores voluntarios del pueblo.

Y a los trabajadores del CREAMA, págenles señores, aunque tengan sus excelencias que cobrar sus simbólicas nominas más tarde, o nunca.

El palanganer i l' orinal. - El palanganero y el orinal.

Quan veig que un paisà porta a la mà una ampolla d'aigua; tan bén arregladeta, amb precintes, segells, certificats i anàlisi (que cu...