diumenge, 1 de gener de 2012

ApuntesdesdeBenissa.com

Assentats en el banc, amb  la fatxada de la casa dels Orduña al front “és bressol d´una noblesa”, i a l'esquerra el Riberero “qui resa quan sé´n va, una oració”, esperen que aparega el jove estudiant, que constituirà el trio dels digitals. No cal esperar molt. Quan apareix, sorprén la seua altura, i se sent el comentari.  Salutacions entre els tres.

      -         Anem.
El carrer Puríssima, sense molt de trafic ara i sense voreres, pareix mes ample. I els tres ocupen una part d'ella en direcció a la Plaça del Portal.
Un d'ells, al passar pel tram de carrer que va des del carrer Pello al carrer sant Cristòfol, s'evadix de la conversació dels altres dos. Al matí ja ha recorregut eixe tram i eixa evasió el torna al recorregut del matí. 
La rehabilitació de cases en eixe tram, li ha donat un valor, que no sap si els habitants del poble ho han apreciat inclús. Es fixa en l'edifici de la Llotja, que va ser rehabilitat en els huitanta. I recorda que un dels digitals ho tenia com a avatar-emblema-distintiu en el seu blog. Trist que ho abandonara per unes capçaleres modernes. Creu l'abstret  Digital que no estaria mal una rehabilitació del mateix, deixant-li un lloc en la capçalera dels BTMCDigital.http://benissadigital.com/
Les reunions  s'assemblen a un consell de redacció o consell de consellers, reflexionant.  Les dietes que cobren, solen ser  més humils  que les dels consellers  i  la resta de pocavergonyes de la CAM. O siga, res.
A l'entrar en el local on se celebrara la reunió, el Digital, cridem-li, com diu la seua amiga  Tere Hernandez, “el reporter”,  observa que pel finestral, entra tanta llum, que cega  la visió de l'espectacle, de  “els seus tossals i llomes on cantar el rossinyol”. Però destaca la mola del Penyal d'Ifac, que des d'eixe punt a penes es distingix i que no es reflectix en la fotografia.
     -        Massa llum al front, fotògraf aficionat!.
Ix a la seua trobada el restaurador, i es pregunten mútuament per la salut.
     - “Anime i avant, no cal parar”, eixe és el lema.
       -     Et seguisc, et llig.
S'acosta l'encantat Digital, lentament, cap al finestral.
-        Perquè Luis García, no faria menció del Penyal d'Ifac en l'Himne a Benissa?.
-        Una deferència cap als de Calp?.
 -    Vicent, quatre-centes set paraules. – Diu el Digital Cap.
-     Si cap, ja acabe.
-     Quin panorama des d'ací. Mira el mar que matisos. Allí pareix un espill.
-     A Luis García, definitivament, no ho van portar a este punt. Ja que, “la brisa fresca del mar que els seus sembrats manté”, és l'única referència al mar.
El consell de consellers, va donant compte dels assumptes que sobre la taula es van exposant, i que el fill del restaurador, amb perfecta dicció, va enumerant i detallant.
L'aprovació per part del consell és per unanimitat de tots els seus components. Es rubrica l'acta amb una foto de família consejeril.
En l'apartat, diguen el que vullguen:
El jove Digital, poc parlador, menciona els seus twitters en relació a la tricolor
La sessió és interrompuda per l'aparició d'un grup de twitteros. El Digital Cap, camera rèflex en rest, a fotografiar al grup. Del mateix ix un jove, l'excap consistorial del Digital “reporter”, es saluden riallers i amb un abraç.
-        Senyors, s'alça la sessió.- Diu el Digital Cap Vicente.
-        Mira, entra en este menjador. Mira el sostre –Diu el Digital Vicent “el reporter”.
-        Vaja, com dissimulant, la foto del Che i la bandera republicana.- Diu el jove Digital Fer.
I al veure la taula i l'aparador, u es veu assentat, celebrant el cap d'any,  donant bo compte del “putxero de polp” de Ximo Cantó.
FELIÇ I MILLOR ANY NOU, SENYORS CONSELLERS!
FELIÇ I MILLOR ANY NOU, SENYORS LECTORS!ApuntesdesdeBenissa.com

Sentados en el banco, con  la fachada de la casa de los Orduña al frente “es cuna de una nobleza”, y a la izquierda el Riberero “que reza al marchar una oración”, esperan a que aparezca el joven estudiante, que constituirá el trio de los digitales. No hay que esperar mucho. Cuando aparece, sorprende su altura, y se oye el comentario.  Saludos entre los tres.


            -     Vamos.
La calle Puríssima, sin mucho trafico ahora y sin aceras, parece mas ancha. Y los tres ocupan una parte de ella en dirección a la Plaza del Portal.
Uno de ellos, al pasar por el tramo de calle que va desde la calle Pello a la calle san Cristobal, se evade de la conversación de los otros dos. Por la mañana ya ha recorrido ese tramo y esa evasión le lleva al recorrido de la mañana.
La rehabilitación de casas en ese tramo, le ha dado un valor, que no sabe si los habitantes del pueblo lo han apreciado aun. Se fija en el edificio de la Lonja, que fue rehabilitado en los ochenta. Y recuerda que uno de los digitales lo tenía como avatar-emblema-distintivo en su blog. Lastima que lo abandonara por unas cabeceras modernas. Cree el  abstraído Digital que no estaría mal una rehabilitación del  mismo, dejándole un hueco en la cabecera de los BTMCDigital. http://benissadigital.com/
Las reuniones  se parecen a un consejo de redacción o consejo de consejeros, reflexionando.  Las dietas que cobran, suelen ser  más humildes  que las de los consejeros  y  demás sinvergüenzas de la CAM. O sea, nada.

Al entrar en el local donde se celebrara la reunión, el Digital, llamémosle, como dice su amiga  Tere Hernandez, “el reportero”,  observa que por el ventanal, entra tanta luz, que ciega  la visión del espectáculo, de  “sus collados y lomas donde cantar el ruiseñor”. Pero destaca la mole del Peñon de Ifac, que desde ese punto apenas se distingue y que no se refleja en la fotografía.

Benissa des del cim del Penyal d´Ifac
-          Demasiada luz al frente, ¡fotógrafo aficionado!.
Sale a su encuentro el restaurador, y se preguntan mutuamente por la salud.
-          “Animo y adelante, no hay que parar”, ese es el lema.

-          Te sigo, te leo.
Se acerca el encantado Digital, despacio, hacia el ventanal.
      -       ¿Porque Luis García, no haría mención del Peñon de Ifac en el Himno a Benissa?.

      -       ¿Una deferencia hacia los de Calp?.

       -    Vicent, cuatrocientas siete palabras. – 

      Dice el Digital Jefe.

      -     Si jefe, ya termino.

-          Menudo panorama desde aquí. Mira el mar que matices. Allí parece un espejo.

-          A Luis García, definitivamente, no lo llevaron a este punto. Ya que, “la brisa fresca del mar que sus sembrados mantiene”, es la única referencia al mar.
El consejo de consejeros, va dando cuenta de los asuntos que sobre la mesa se van exponiendo, y que el hijo del restaurador, con perfecta dicción, va enumerando y detallando.
La aprobación por parte del consejo es por unanimidad de todos sus componentes. Se rubrica el acta con una foto de familia consejeril.
En el apartado, digan lo que quieran:
El joven Digital, poco hablador, menciona sus twitters en relación a la tricolor.
La sesión es interrumpida por la aparición de un grupo de twitteros. El Digital Jefe, cámara réflex en ristre, a fotografiar al grupo. Del mismo sale un joven, el exjefe consistorial del Digital “reportero”, se saludan risueños y con un abrazo.
-          Señores, se levanta la sesión.- Dice el Digital Jefe Vicente.

-          Ven, entra en este comedor. Mira el techo

Dice el Digital Vicent “el reportero”.

-          Vaya, como disimulando, la foto del Che y la bandera republicana.- Dice el joven Digital Fer.
Y al ver la mesa y el aparador uno se ve sentado, celebrando el fin de año,  dando buena cuenta del “puchero de polp” de Ximo Canto.

¡FELIZ Y MEJOR AÑO NUEVO, SEÑORES CONSEJEROS!

¡FELIZ Y MEJOR AÑO NUEVO, SEÑORES LECTORES!

El palanganer i l' orinal. - El palanganero y el orinal.

Quan veig que un paisà porta a la mà una ampolla d'aigua; tan bén arregladeta, amb precintes, segells, certificats i anàlisi (que cu...